آسانسور

امروزه به دلیل ساخت آپارتمان ها و مجتمع های بلند مرتبه ، استفاده از آسانسور امری ضروری است. کمبود این دستگاه در ساختمانهای چند طبقه، طی کردن این مسافت از پله ها را برای مردم دشوار می کند و از ارزش ساختمان می کاهد.

بیشتر