دکوراسیون و مبلمان

دکوراسیون و مبلمان یکی از عواملی است که اگر درست انجام شود روی ظاهر محیط تاثیر زیادی دارد. در دکوراسیون بیشتر بر روی رنگ ها و اشیا تمرکز میکنند و طوری کنار هم چیده میشوند که جلوه بیشتری به محیط بدهد.

بیشتر