خدمات صنعتی

خدمات صنعتی به معنی تمام خدماتی است که ارائه دهندگان آن در طی یک فرایندی مواد خام یا ناتمام را به شکل یک فرم، محصول یا کالا تولید کرده و به مشتری ارائه می دهند. خدمات به دیگر صنایع و مصرف کنندگان نهایی عرضه شده و ممکن است این فرایند به صورت توزیع و فروش محصولات از تولید کننده به مصرف کننده ارائه شود. خدمات صنعتی منبع مهمی برای درآمد و رشد تأمین کنندگان آن است.

بیشتر