پوشاک

لباس پوششی است که بدن را از گرما ، سرما و سایر موارد محافظت می کند. امروزه  پوشاک نشان دهنده ی بخشی از فرهنگ ، هویت و عرف جامعه ی ماست . لباس جایگاه اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ما را به نمایش می گذارد .

بیشتر