کامپیوتر و الکترونیک

کامپیوتر و الکترونیک یکی از موضاعاتی است که در حال حاظر به آن زیاد پرداخته میشود. چرا که هر چه جلوتر میرویم بیشتر به اهمیت تکنولوژی و کامپیوتر پی خواهیم برد. به مروز زمان اکثر کارها به صورت الکترونیک انجام میشود. علم عامپیوتر به سرعت در حال پیشرفت و ما باید تا جایی که ممکن است از آن عقب نمانیم.

بیشتر