مسافرتی و گردشگری

صنعت مسافرتی و گردشگری یکی از صنایع پردرآمد میباشد که در سال های اخیر به آن توجه بیشتری داشتند اما ابتدا بیاید بدانیم تفاوت بین مسافر و گردشگر در چیست. گردشگر به شخصی گفته می شود که برای تفریح به شهری دیگر میرود و به نقشه های خود متکی است ولی مسافر به قصد تفریح و یا کار میرود و بیشتر با افراد محلی صحبت میکنند. گردشگران با برنامه ریزی قبلی و حتی با راهنما به جایی میروند و قصدشان بازدید از مکان های بکر و مشهور منطقه میباشد. مسافر بدون برنامه ریزی خاصی به شهری دیگر رفته و تاریخ خروج خود را از آن شهر به طور قطع نمیداند.

بیشتر